Ontzettend fijn dat we gaan samenwerken. We hebben al onze voorwaarden samengevat in dit document. Mocht je hier nog vragen over hebben, schroom dan niet contact op te nemen via mail@bloomingbydiana.nl.

 

Artikel 1 | Definities

In deze voorwaarden verstaan we het volgende:

 • Algemene Voorwaarden (AV): Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.
 • Ondernemer: Blooming by Diana, vertegenwoordigd door Diana Versteegh en/of medewerkers van Blooming by Diana.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
 • Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die – namens de consument – handelt en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Blooming by Diana en de consument of wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
 • Dag: kalenderdag.

 

Artikel 2 | Identiteit van de ondernemer

Blooming by Diana, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Diana Versteegh, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67301932.

Bedrijfsadres: Dijnselburgerlaan 4 te Zeist

Postadres: Schermerslaan 18, 3705 GN te Zeist

Telefoonnummer: 06-15078488

E-mail: mail@bloomingbydiana.nl

 

Artikel 3 | Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de consument en/of wederpartij.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de bekend gemaakte voorwaarden geacht door de betrokken partijen geaccepteerd te zijn.
 • Afwijkende afspraken dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en vullen, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze voorwaarden, deze voorwaarden aan.

 

Artikel 4 | Het aanbod

 • Ieder aanbod heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 • Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden diensten en producten, een en ander ter interpretatie van Blooming by Diana, voor zoverre deze geen invloed hebben op de afgesproken prijs.
 • Indien er zodanige prijswijzigingen van toepassing zijn op in te kopen artikelen dat dit voor een onhoudbare situatie zorgt aan de zijde van Blooming by Diana, wordt er in overleg getreden over een wijziging van het reeds gedane aanbod.

 

Artikel 5 | Betaling

 • Na akkoord op de offerte en ondertekening van de opdrachtbevestiging wordt een aanbetalingsfactuur verzonden van 50% van het geoffreerde aanbod.
 • Na de trouwdatum wordt een definitieve factuur verzonden met daarin eventueel aanvullende – op verzoek van de consument gemaakte – kosten. Denk hierbij aan verhoging van het aantal gasten of wijziging van wensen aan de zijde van de consument. Op deze definitieve factuur vindt een verrekening plaats met de reeds gedane betaling op basis van de aanbetalingsfactuur.
 • Betaling van iedere factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijk.
 • Indien de betalingstermijn wordt overgeschreden, wordt de consument geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ondernemer het recht de wettelijke rente in rekening te brengen.
 • In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen voor rekening van de consument alle kosten die ondernemer in verband met inning van zijn vordering maakt, waarin tevens extra administratiekosten zijn inbegrepen.
 • Iedere betaling dient te geschieden op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer ten name van Blooming by Diana, onder vermelding van het factuurnummer.

 

Artikel 6 | Herroepingsrecht

 • De termijn van herroeping is 14 dagen en gaat in op het moment dat de overeenkomst afgesloten is.
 • Consument en/of wederpartij stemt ermee in dat indien er minder dan 14 dagen voor aanvang van de trouwdag akkoord wordt gegeven op het aanbod, consument en/of wederpartij volledig afziet van het herroepingsrecht.

 

Artikel 7 | Overmacht

 • Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Blooming by Diana dit de consument zo spoedig mogelijk per email of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Indien er sprake is van overmacht, zal Blooming by Diana allereerst haar freelancer pool benaderen om het evenement door te laten gaan. Indien dit niet mogelijk is, treedt artikel 7.1 in werking.
 • Onder overmacht wordt verstaan: Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Blooming by Diana geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Blooming by Diana haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of een door ondernemer gegeven garantie kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 8 | Annuleringsvoorwaarden

 • In geval van annulering van de reeds ondertekende overeenkomst geldt het volgende:
  • Bij annulering van de opdracht tussen die goedgekeurd is door de consument/wederpartij en waarbij de uitvoerdatum 8 weken of langer weg is brengen we 25% van de opdrachtwaarde in rekening.
  • Bij annulering van de opdracht tussen die goedgekeurd is door de consument/wederpartij en waarbij de uitvoerdatum 4 – 7 weken is brengen we 30% van de opdrachtwaarde in rekening.
  • Bij annulering van de opdracht tussen die goedgekeurd is door de consument/wederpartij en waarbij de uitvoerdatum 2 weken is brengen we 75% van de opdrachtwaarde in rekening.
  • Bij annulering van de opdracht tussen die goedgekeurd is door de consument/wederpartij en waarbij de uitvoerdatum 1 week is brengen we 100% van de opdrachtwaarde in rekening.
 • Als door COVID maatregelen jullie bruiloft verplaatst moet worden, laat mij dit dan uiterlijk vier (4) maanden van te voren weten. Dan kan de verplaatsing nog kosteloos plaatsvinden, uiteraard wel afhankelijk van mijn beschikbaarheid op die datum. Hou er rekening mee dat meerkosten van toepassing zijn door inflatiekosten.
 • Als door COVID maatregelen jullie bruiloft binnen drie (3) maanden voor de datum gecanceld of verplaatst moet worden, moet ik helaas 20% van deze offerte aan jullie doorberekenen. Hou er rekening mee dat meerkosten van toepassing zijn door inflatiekosten.
 • Als door COVID maatregelen jullie bruiloft binnen 72 uur voor de datum gecanceld moet worden, moet ik helaas 100% van de ingekochte items aan jullie doorberekenen.

 

Artikel 9 | Schade

 • Verhuur materialen zoals vazen haal ik de dag na jullie bruiloft op.
 • Bij schade aan verhuurmaterialen wordt de kostprijs volledig doorberekend op de eindfactuur die jullie ontvangen na afloop van jullie evenement.
 • Blooming by Diana verhaalt geen schade op andere partijen dan de partij waarmee de overeenkomst wordt aangegaan.

 

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

 • Blooming by Diana zal aan haar verplichtingen voldoen zoals van een bedrijf in haar branche verwacht mag worden, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Blooming by Diana, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Blooming by Diana, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden.
 • Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Blooming by Diana, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde diensten.
 • Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van Blooming by Diana in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover ondernemer hiervoor verzekerd is.
 • Blooming by Diana kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site of social media wordt gegeven. Ook kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden aanvaard voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op haar site of social media kunnen voorkomen.
 • Blooming by Diana is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het consumeren van bloemen en planten. Bloemen en planten zijn niet voor consumptie.

 

Artikel 11 | Reclamaties en klachten

 • Reclamaties dienen binnen een week na het evenement schriftelijk en voldoende gemotiveerd worden ingediend bij Blooming by Diana.
 • Blooming by Diana dient in staat te worden gesteld de ingediende reclamatie te controleren. indien de reclamatie naar haar oordeel juist is, zal ten alle tijden gezamenlijk naar een passende oplossing gezocht worden zonder dat hier per definitie een bedrag aan gekoppeld wordt.
 • Het tijdig reclameren ontslaat consument en/of wederpartij niet van de op haar rustende betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

 

Artikel 12 | Toepasselijk recht / geschillen

 • Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden betrekking hebben is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.